Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen uitgelegd:

 1. Aanbieding:
  Elk prijsaanbod dat Sprout Money BV doet door middel van publicatie op Valuejagers.com of op welke andere wijze dan ook, dat niet specifiek bedoeld is voor een bepaalde abonnee en dat door middel van schriftelijke melding of aanmelding op internet geaccepteerd kan worden.
 2. Abonnee:
  De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Sprout Money BV een abonnementsovereenkomst sluit.
 3. Abonnementsovereenkomst:
  Iedere overeenkomst tussen Sprout Money BV en een abonnee, die de abonnee recht geeft om gedurende de contractsduur toegang te krijgen tot de gehele of een gedeelte van de website ValueJagers.com en/of ander redactionele producten van Sprout Money BV.
 4. Abonnementsprijzen:
  De prijs van het abonnement als bedoeld in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden Abonnementen.
 5. Valuejagers.com
  De website van Sprout Money BV met inbegrip van alle overige huidige en toekomstige digitale producten en diensten van Sprout Money BV.
 6. Sprout Money BV
  Sprout Money BV is gevestigd op E-Commerce Park Vredenberg Suite E-02, Willemstad, ingeschreven onder KVK nummer 130892, met BTW nummer 102.367.565
 7. SB Media BV
  SB Media BV is gevestigd op Korsjespoortsteeg 13, 1015 AP Amsterdam, ingeschreven onder KVK nummer 65118243, met vestigingsnummer 000033869693

Artikel 2. Algemeen

De Algemene Voorwaarden Abonnementen zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Sprout Money BV, alsmede op alle abonnementsovereenkomsten die tussen Sprout Money BV en een abonnee gesloten worden. Algemene voorwaarden van de abonnee, of enige andere voorwaarden zijn niet van toepassing.

Indien een abonnementsovereenkomst wordt gesloten door twee of meer (rechts)personen, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verbintenissen die voortvloeien uit de abonnementsovereenkomst.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sprout Money BV is de abonnee niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de abonnementsovereenkomst aan derden over te dragen. Sprout Money BV is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden Abonnementen te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden Abonnementen zullen in plaats van de onderhavige komen vanaf de datum van publicatie.

Artikel 3. Offertes, Aanbiedingen en prijzen

Alle aanbiedingen en offertes van Sprout Money BV zijn altijd éénmalig, vrijblijvend en geldig gedurende de in die offerte of aanbieding vermelde termijn. De door Sprout Money BV vermelde abonnementsprijzen zijn altijd inclusief omzetbelasting. Sprout Money BV is gerechtigd haar prijzen te verhogen. Prijsverhogingen gaan telkens in met ingang van de eerstvolgende nieuwe termijn van de abonnementsovereenkomst. Elke verhoging van de abonnementsprijzen zal tijdig kenbaar worden gemaakt. De prijzen vermeld in aanbiedingen en offertes gelden niet voor de voorgezette Abonnementsovereenkomst, tenzij Sprout Money BV uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Zeventig procent van uw abonnementsvergoeding toekomt ter dekking van de dienst verlening en dat dertig procent ter dekking voor de auteursrechten.

Artikel 4. Aanvang en duur

Een abonnementsovereenkomst is een feit door schriftelijke bevestiging van de totstandkoming van de abonnementsovereenkomst door Valuejagers na de betaling. De abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor de vooropgestelde duur. De overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd bij afloop van de in het abonnement voorziene termijn. Recurrente abonnementen worden automatisch verlengd, mits tussentijdse opzegging. De opzegging kan enkel gebeuren door dit in het account stop te zetten. De opzegging van een recurrent abonnement dient tevens 10 dagen voor feitelijke afloop stop gezet te worden. Zo niet, wordt een extra periode in rekening gebracht.

Artikel 5. Betaling

Betaling vindt plaats door middel van een online betaling of een bancaire overschrijving. Indien verschillende betalingsmogelijkheden worden geboden door Sprout Money BV zal betaling plaats hebben conform de keuzemogelijkheid die de abonnee heeft verkozen. De betaling gebeurt aan SB Media BV, een dochteronderneming van Sprout Money BV.

Het is de abonnee uitdrukkelijk niet toegestaan de betaling van de abonnementsprijs op te schorten dan wel met enig bedrag te verrekenen. Wees ervan bewust dat online betalen extra kosten met zich mee kan brengen, waarvoor wij niet kunnen instaan en/of verantwoordelijk voor zijn.

Sprout Money BV zal niet in verzuim raken door een late verzending van een factuur. Het laattijdig zenden van een factuur door Sprout Money BV impliceert geen afstand van het recht op betaling door Sprout Money BV. De vordering verjaart alleen conform de wet.

Artikel 6. Incasso- en terugbetalingskosten

Het bedrag van elke rekening dat niet volledig betaald is op haar vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 12% per jaar, naast een forfaitaire vergoeding ten belopen van 10% op het bedrag van de nog openstaande rekeningen, met een minimum van €25,00. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat het verzuim intreedt tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Indien er een rechtmatige terugbetaling wordt geëist, dan zal er een behandelingskost van minimaal €25,00 in rekening gebracht worden. Dit bedrag is exclusief de transactiekosten voor internationaal betalingsverkeer, waar de klant volledig instaat.

Artikel 7. Adres en bezorggegevens

De abonnee draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sprout Money BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de abonnee redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de abonnementsovereenkomst, tijdig aan Sprout Money BV worden verstrekt. Het risico van de juistheid en volledigheid van de door de abonnee verstrekte informatie komt volledig voor rekening en risico van de abonnee.

Artikel 8. Levering en herroepingsrecht

Sprout Money BV zal de grootst mogelijke zorg betrachten om voor tijdige en correcte levering zorg te dragen. Sprout Money BV behoudt zich het recht voor om op elke moment waarop zij dat wenst het product te wijzigen qua inhoud of verschijningsvorm, frequentie of distributiewijze. De abonnee is gehouden op het moment van levering in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te reclameren.

De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, wordt direct beschikbaar gesteld na betaling. Door een betaling te doen bij Valuejagers geeft u toestemming voor directe levering (binnen de bedenktermijn) en ziet u dus af van het herroepingsrecht.

Klachten kunnen per e-mail worden gemeld op wijze vermeld op Valuejagers.com (info@valuejagers.com). Sprout Money BV besteedt de uiterste zorg aan de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, accuratesse en actualiteit van de door haar opgenomen informatie. Zij verstrekt echter geen enkele garantie met betrekking tot de inhoudelijke juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit van die informatie.

Artikel 9. Valuejagers.com

Het recht om toegang te krijgen tot (de producten van) Valuejagers.com en gebruik te maken van de op de website opgenomen informatie is hoogstpersoonlijk voor één gebruiker en kan niet aan derden worden overgedragen, in gebruik gegeven, verhuurd of op andere wijze aan derden afgestaan worden, dan wel met derden gedeeld worden. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder derden niet begrepen, natuurlijke personen die behoren tot de gezinskring/privéhuishouding van de abonnee, die de website gebruiken voor persoonlijke niet commerciële doeleinden.

Sprout Money BV kan haar inspanningsverbintenis ter zake van de internetdienst uitsluitend nakomen indien de abonnee beschikt over de benodigde, geschikte computer- en randapparatuur en programmatuur. Sommige diensten die verkrijgbaar zijn via Valuejagers.com zijn niet bij de abonnementsprijs inbegrepen. Indien er aanvullende kosten verbonden zijn aan de gebruikmaking van een dienst, zal Sprout Money BV de kosten daarvan uitdrukkelijk vermelden bij de aanmelding voor die dienst. Sprout Money BV levert Valuejagers.com of andere afgeleide producten in de staat waarin deze zich bevindt ten tijde van het gebruik door de abonnee (met alle gebreken en indien beschikbaar). Het risico terzake van voldoende kwaliteit, prestaties en accuratesse, van verbindingen en opgehaalde informatie ligt bij de abonnee.

Sprout Money BV verleent geen enkele garantie met betrekking tot ongehinderd gebruik, afwezigheid van belemmeringen, afwezigheid van retentierechten, afwezigheid van inbreuk op intellectuele eigendommen van derden onafgebroken of foutloze toegang tot Valuejagers.com noch enige andere garantie, die niet expliciet in deze Algemene Voorwaarden Abonnementen is opgenomen. Sprout Money BV zal de website met zorg onderhouden en beveiligen. Zij kan echter niet garanderen dat er op geen enkele wijze schade kan worden veroorzaakt aan hardware of software van de abonnee door programmeringen van derden, die buiten de wil en de wetenschap van Sprout Money BV via het internet verspreid zijn. De abonnee is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn hard- en software tegen de hiervoor bedoelde risico’s.

Artikel 10. Auteursrecht

Het distribueren van rapportages of delen daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Sprout Money BV is verboden. De rapporten zijn auteursrechtelijk beschermd, waarbij elke onrechtmatige verspreiding van dit rapport aanleiding zal geven tot een forfaitaire schadevergoeding van 10.000 EUR per inbreuk, en blokkade van de gebruikersaccount.

De abonnee dient zich te onthouden van elk gebruik van Valuejagers.com dat onrechtmatig is of schadelijk voor de belangen van Sprout Money BV, leveranciers, service providers of andere gebruikers van Valuejagers.com. In het bijzonder zal de abonnee Valuejagers.com niet gebruiken op een wijze die Valuejagers of de daaraan gekoppelde netwerken zou kunnen uitschakelen, overbelasten, benadelen of die de gebruikerservaring van elke willekeurige gebruiker van Valuejagers.com op negatieve wijze zou kunnen beïnvloeden.

Artikel 11. Risico’s

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Bezoekers, lezers en abonnees van Valuejagers zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij gebruik maken van de geboden informatie en de gepubliceerde beleggingsideeën. Informatie en ideeën zijn op geen enkele wijze een aanbieding of beleggingsadvies van Sprout Money BV/Valuejagers, zijn redactie en andere in- en externe medewerkers. Informatie en ideeën zijn op geen enkele wijze een vervanging van deskundig advies. Bezoekers, lezers en abonnees worden geacht zelf na te gaan in hoeverre gepubliceerde beleggingsideeën waardevol zijn en passen binnen hun risicoprofiel en beleggingsdoelstellingen. Valuejagers is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen als gevolg van het overnemen van beleggingsideeën op Valuejagers.com.